• Megosztás:

Heinrich Böll

író

A rovatot 2000-2002-ben
Zsigmond Andrea vezette

Mi teszi Önt boldoggá?És mi a helyzet az életnek azzal a javával, amit B.-nek szoktak magasztalni? Ugyan, kérem: van, aki majdnem b., ha végre megvan az a három-négy csikkje, ahányból új cigarettát sodorhat...

Szerző képtelen a könny fogalmán meditálni, alkalmatlannak is tartja magát erre, ezért az a legcélszerűbb, ha a könnyek keletkezése, kémiai és fizikai kiválasztása kérdésében valamilyen kéznél levő lexikonból vesszük az információt. Az egyik kétesnek mondott cég hétkötetes, 1966-ból való kiadványa az alábbiakat közli a könnyekről:

"Könny, lat. lacrima, a K. mirigyek váladéka, a szem kötőhártyáját tartja nedvesen, megóvja a szemet a kiszáradástól, és folyamatosan eltávolítja róla a parányi idegen testeket; a belső szemzugban gyülemlik össze, és onnan a K. csatornán át távozik (vélhetőleg lefolyik - Sz. megj.). Ingerlésre (gyulladás, idegen test) vagy lelki izgalom hatására a K. termelés fokozódik (sírás.)" A Sírás címszó ugyanebben a lexikonban így szól: "Sírás, a nevetéshez (l.o.) hasonlóan kritikus állapotot fejez ki, gyászt, megilletődöttséget, haragot vagy boldogságot, a lélektan szempontjából (kiemelés az eredetiben - Sz.) olyan kísérlet, amely lelki megkönnyebbülést céloz. Amennyiben könnykiválasztással, zokogással vagy rángásokkal jár, ezeket a vegetatív idegrendszer és a közti-agy ingerületei közvetítik. S.-kényszer és leküzdhetetlen S.-görcs: lelki depresszió, mániás-depressziós megbetegedések, sclerosis multiplex kísérőjelenségei."

Mivel egyes érdeklődőket az egyszerű tényeknek ez a leírása arra késztethet, hogy a ,,l.o." utalással jelölt cselekvés vegyen rajtuk erőt, s talán ennek a reflexnek a magyarázatát is igénylik, az alábbiakban ezt is közöljük, hogy lexikont se kelljen beszerezni, kedvezőtlenebb esetben legalább a keresgélés megtakarítható legyen.

"Nevetés, antropológiai szemp.-ból (valamennyi kiemelés az eredetiben - Sz.) megf. lelkiállapot testi rezonanciája mint annak kifejezésmódja, krízisállapotban, mint sírás (l.o.) esetén is. Filozófiailag a bölcs, Buddha, a Mona Lisa mosolya az öntudatot jelzi. Lélektanilag öröm, tréfa, humor mimikai kifejezőeszköze. Gyermeteg, unott, gunyoros, kedélyes, fölszabadult, keserű, dühös, kacér N.-ek különböző kedély-megnyilvánulásokat és jellembeli tulajdonságokat jeleznek. Patologikus a N. bizonyos idegbajok és pszichózisok esetén, pl. ösztönös N. mint N.-kényszer, szardonikus N., amit az arc eltorzulása kísér, ill. hisztériás N. mint N. görcs. A N. társadalmilag fertőző (ideomotorikusan lép föl, a N. látványa késztet N.-re)."

Mivel a következőkben egy többé-kevésbé emocionális, egyben elkerülhetetlenül tragikus fázisba kell lépnünk, talán helyesebb lesz, ha a fogalom készletet teljessé tesszük, mindjárt megállapítva, hogy a használt lexikonból hiányzik a Boldogság bővebb meghatározása, itt a "bola" (sp., végein golyóban végződő szíj darab) és a "bólé" (ang. bowle, angol eredetű üdítő ital) címszavak közé ékelve mindössze ezt a definíciót találtuk: "A teljes és tartós életcél-megvalósítás összfoglalata, amire minden ember természettől fogva törekszik, olyképpen, hogy egyéni választásán múlik, miben keresi ezt a megvalósítást, ill. mi határozza meg ezáltal egész életmagatartását; a keresztény tanítás szerint igazi B. csak az örök üdvösségben (l.o.) lehetséges".

"Üdvösség, az örök és teljes boldogság minden szenvedéstől és bánattól mentes állapota, amelyet minden vallás a világtörténelem értelmének tekint, és végcéljaként helyez kilátásba. A katol. hittételek megkülönböztetik az Isten Ü.-ét, mint a létéből fakadó jóság végtelen birtoklását, ill. az ember (és az angyalok) Ü.-ét, mint az Istennel való egyesülést az üdvözítő létének kegyelmében való részesülés által, ami már a földi életben megkezdődik, mint bensőséges kapcsolat Krisztussal (isteni Ü.), majd az örök Ü.-ben válik teljessé, a feltámadás (l.o.) és a valóvilág eszkatologikus újjáformálása útján. Az evang. fejfogás szerint az Ü. teljes feloldódás Isten szándékában, az ember végcélja, jutalma és megváltása".

K. és S., valamint N és B. ezzel kielégítő tisztázást nyert, a meghatározásokra, mint eszköztárra bármikor vissza lehet lapozni, beszámolónknak tehát nem kell lelkiállapotok hosszas ábrázolásával foglalkoznia, elég lesz, ha alkalmilag a lexikonra utal, és föltétlenül meg fognak felelni a célnak alkalmas rövidítések. Mivel K., N. és S. kizárólag krízis-szituációkban esedékes, helyénvaló, hogy ezen a helyen üdvözöljük mindazokat a szerencséseket, akik életük útján el- vagy kikerülték a kríziseket, illetőleg szilárdan lépdeltek át a kríziseken, sohasem hullattak K.-et, életük megkímélte őket a S.-tól, tehát sohasem sirattak meg senkit, és előírásosan ellepleztek minden N.-t. Boldog, akinek K.-zacskói sohase léptek kényszerűen működésbe, aki száraz szemmel evickélt át minden viszontagságon, és aki sohase használta K.-csatornáját. Boldog az is, aki szüntelen ellenőrzés alatt tartja köztiagyát, és a lét permanens magabiztosságában sohasem kellett nevetnie vagy mosolyognia más életérzés hatására, mint a bölcsességére! Üdv Buddhának és a Mona Lisának, akik oly tökéletesen magabiztosak voltak a maguk létében.

Mivel szükségképpen előfordul majd a Fájdalom is, idézzünk erre vonatkozólag - ne egy teljes lexikoncímszót, csak egy manipulált részletet - egy döntő mondatot: "A F.-érzékenység foka. egyénenként változó, döntően azért, mert az elsődleges testi F.-at még a lelki F.-élmény is fokozza. A kettő együtt képezi a szubjektív F.-at."

Mivel Leninek és valamennyi érdekeltnek nemcsak F.érzete volt, hanem mindannyian szenvedtek is, egészítsük ki gyorsan fölszerelésünket még egy lexikonmondattal a Szenvedésről. "Ez" (a Sz.) "annál nagyobb, minél jelentősebb javakra vonatkozik, és minél érzékenyebb természetű a sz.-ő ember".

(...)

Tegyünk föl itt még egy kérdést, egyes lexikális ismereteinkkel kapcsolatban: ugyan melyek az élet magasabb rendű javai? Ugyan ki mondja meg, hogy az élet melyik java magasabb rendű valakinek, és melyik jelentéktelen? Ebben a vonatkozásban minden lexikon kínosan hézagos, még a legjobb hírű is. Bizonyíthatóan van olyan ember, akinek szemében 2,50 DM az élet sokkal jelentősebb java, mint bármely emberélet a sajátján kívül, és még olyan is akad, aki egy darab megkapható vagy megkaphatatlan véres hurkáért kíméletlenül odadobna mindent, felesége és gyermeke javait, a boldog családi életet mindenestül, még az egyszer végre boldogan sugárzó atya látványát is.

És mi a helyzet az életnek azzal a javával, amit B.-nek szoktak magasztalni? Ugyan, kérem: van, aki majdnem b., ha végre megvan az a három-négy csikkje, ahányból új cigarettát sodorhat, vagy ha egy eldobott üveg fenekéről kiszophat két-három csepp vermutot; van viszont, akinek körülbelül tíz perc boldogsághoz - legalábbis ha a napnyugaton szokásos gyorsjáratú szerelemmel számolunk, vagyis (pontosabb körülírással) azzal, hogy az illető egy pillanatnyilag kívánatos személlyel gyorsan közösül egyet - szüksége van egy magán-lökhajtásosra, azzal repül sebesen Rómába vagy Stockholmba, reggeli és uzsonna között, nehogy az egyházi és polgári törvények szerint az ő legális B.-je céljára fönntartott személy bármit észrevegyen, vagy repül Acapulcóba (bár akkor már reggelitől reggeliig lesz távol), s csak ezen a módon fekhet össze a megkívánt nővel vagy férfival, férfi a férfival, nő a nővel, esetleg egyszerűen férfi a nővel.

(...)

Vagy regisztrálják talán valahol a lelki F.-élményt, esetleg a testit, vagy rögzítik talán grafikailag, kardiogramszerűen az ember könnymirigy-tevékenységét, vagy megszámolja valaki a K-t, ha egy ember titokban egész éjjel s.? És ugyan ki törődik az N.-nel meg az Sz.-szel? Hogy a fenében van ez: hát szerzők oldják meg az összes ilyen problémát? Mit ér a tudomány, ha csak azért ereget drága szerkentyűket, hogy hold port gyűjtsön be, vagy sivár kőzeteket hozzon haza, arra meg nincs embere, hogy legalább bemérje azt a bizonyos UFO-t, hátha kapunk tőle aztán végre fölvilágosítást az élet javainak relativitása ügyében?

Miért van például egyes nőknek olyan joga, hogy rövid ideig nyújtott szerelmi teljesítményért két villát, hat autót és másfél millió készpénzt inkasszáljanak, miközben – és ez statisztikailag alátámasztható - egy ősi és szent városban, ahol a prostitúció hagyományos és jelentős, körülbelül abban az időben, amikor a mi Lenink hét-nyolc esztendős lehetett, fiatal lányok egy csésze kávéért (ára tizennyolc pfennig, borravalóval húsz, pontosabban tizenkilenc egész nyolctized pfennig - ámbár ugyan hol az a pénzverde, ahol egy- és kéttized-pfennigeseket vernek, amelyekből tíz, illetve öt érne csak egyetlen nyomorult pfenniget), egy kávéért és egy cigarettáért (értéke kettő és fél pfennig, az tehát összesen huszonkettő egész és öttized) adták oda magukat, és még mellékigények, gyöngédségek teljesítését is vállalták?

Föltehető, hogy az élet javakkal dolgozó komputer műszerei nyugtalan és állandó kilengésekkel csupa szélsőséget jeleznek, mert óriási eltéréseket kell regisztrálniuk: a teljesített szolgáltatás pontosan ugyanaz, az ára huszonkettő egész öttized pfennig és mintegy kétmillió márka között ingadozik.

Vajon mekkora rezgésszám regisztrálja, és hová sorolja be, mondjuk, a gyufát mint életjavat, s nem is az egész gyufaszálat, hanem csak a felét, azt a negyedrészét, amellyel egy fegyenc este cigarettára gyújt, miközben mások – méghozzá nemdohányosok! – íróasztalain akkora gázöngyújtók díszelegnek fölöslegesen és ostobán, mint két férfiököl?
Áldatlan állapot. Hol itt az igazság?
Mindegy: érjük be annyival, hogy egy sor kérdésre nincs válasz.

(forrás: Heinrich Böll: Csoportkép hölggyel, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983. Fordította: Bor Ambrus)


Válaszoltak még:


Berecz András mesemondó, népmesegyűjtő
Vujity Tvrtko riporter
Tamás Gábor énekes
Halász Judit színész
Budapest Bár Farkas Róbert zenekarvezető
Horia Roman Patapievici filozófus
Szemerédi Endre matematikus
Nyáry Krisztián irodalmi szerelmeskönyv szerzője, "hobbi irodalomtörténész"
Charly és Pitchin Dirtyphonics
Baricz Gergő énekes
Závada Péter és Havas Patrik Akkezdet Phiai
Péterfy Bori énekesnő
Mogács Dániel humorista
Mága Zoltán hegedűvirtuóz
Bangó Margit magyarnóta-énekes
Till Attila filmrendező, műsorvezető
Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Szalóki Ági zenészek
Garaczi László író
Kőhalmi Zoltán humorista
Janklovics Péter humorista
Nádas Péter író
György Péter író, esztéta
Albu István rendező
Mezei Gabriella színésznő
Szilasi László író, kritikus, irodalomtörténész
Parti Nagy Lajos író, költő
Bagdy Emőke boldogságpszichológus
Sandro zenebohóc
Krasznahorkai László író
Gergely Tibor óvóbácsi
Bálint Rezső harsonaművész, zenekarvezető
Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus, kultúrtörténész, író
Esterházy-Dés alkotópáros
Gyerekek, szülők, nagyszülők karácsonyról és nemcsak
Szarka Gyula és Tamás, Ghymes zenekar
Majorosi Marianna a Csík Zenekar énekesnője
László Beáta fiatal divattervező
Francis W. Scott (alias Bíró Szabolcs) szlovákiai író, énekes, optimista
Mihalkó Gyula kalapkészítő mester
Laurent Maindon rendező, költő, világutazó
Schäffer Erzsébet író, publicista
Tamaka dj, kisherceg
Angele Diabang Brener szenegáli filmrendező
Miqueu Montanaro vándorzenész
Szipál Márton fotóművész
Harry Tavitian zenész, zeneszerző
Csókolom az együttes tagjai
Muuuvi-csapat a rövidfilm-fesztivál szervezői
Goger Attila műrepülő
Hbib, Abdul, Rahma és Arabdul tunéziai kereskedők
Hubay Miklós író, műfordító
a sZempöl zenekar tagjai
Ricardo spanyol freelancer
Hot Jazz Band jazz-zenekar
Ana Bojan a macska- és irodalombarát restaurátor
Dj Vasile lemezlovas
Kiss Tibor énekes-gitáros
Max sármos és ínyenc olasz üzletember
Heinrich Böll író
Yonderboi (ifj. Fogarasi László) zenész
Keleti András és Szinovszki Márton a Colorstar zenekar tagjai
Jaime de Angulo indiánokat kutató antropológus
dr. Juan Antonio Vallejo-Nágera pszichiáter
Csáth Géza író, orvos
Desmond Morris viselkedéskutató
Kis kínai nem érti a nagy kereszténységet
Detlef B. Linke neuropszichológus
Palotai Zsolt lemezlovas
Jung a pszichológus
Dobrovits Mihály orientalista
Yilmaz akinek a szülei választottak feleséget
Kate Thurston új-zélandi utazó
Aman Sethi újságíró
Toni Morrison író
Karafiáth Orsolya költő
Bucsi Orsolya grafikus (Budapest)
Su-jin és Young-chae koreai televíziósok
Emily Bronte az Üvöltő szelek szerzője
Stanislav Lem a Kiberiáda szerzője
Szüsz-Szatmári Réka korrektor
Anna egyetemi hallgató (alias Röné Deszkártesz)
Boldogság-koktél négy világ, egy attitűd
Mihály László újságíró
Kelemen Zoltán informatikus
Kurt Vonnegut író
Karácsonyi Zsolt költő
Sarvadi Paul Kolozsvár
A hegyi beszéd részlet
Tenger Iván Budapest
Mild Zsuzsa informatikus
Sógor Csaba lelkész, RMDSZ-szenátor
Csillik Iharka csillagász
Vígh Zsuzsa diák
Szabó Márta virágárus, Kolozsvár
Áron deszkás
D. Á. képzőművész, Budapest
Thomas Bernhard író
W. SOMERSET (részlet)
Mit kérnének a gyerkőcök az angyaltól
Müller Péter író
Petri György: Mosoly (vers)
Machiavelli
Erőss Zsolt hegymászó
Lázár Ervin író
Susan Sontag: Halálkészlet (részlet)
Körvélyessyné G. Júlia édesanya, nagynéni, keresztanya
A. Gergely András filozófus
Giacomello Roberto, a Csíki Játékszín színésze
Bungie-jumpingolók 2003. augusztus 23.
Kató Béla református lelkész és civil harcos
Kovi pornófilm- rendező
Hermeczi Zsolt Krisna-hívő szerzetes
Mácsai Pál színész
Soós Róbert, filozófia szakos hallgató
Milan Kundera, A lét elviselhetetlen könnyűsége
László Noémi költőnő
Márkus Barbarossa János hangszerkészítő, régiségkereskedő, irodalomszervező
Egyed Emese, irodalomtörténész, költő
Douglas Adams, Galaxis Útikalauz stopposoknak
Boros Zoltán, az RTV magyar adásának volt főszerkesztője
Székely István, a romániai státusirodák vezetője, Kolozsvár
Szilágyi Zsolt, Bihar megyei képviselő, a Reform Tömörülés alelnöke
Németh Zsolt, Fidesz-es országgyűlési képviselő
Szász Jenő, Székelyudvarhely polgármestere
Kardos M. Róbert színművész, Kolozsvár
14 éves gyerekek
Farkas Beáta Amerikából
Demény Péter költő, publicista
Zsigmond Márton képzőművész, pedagógus, tanfelügyelő
Somlyó György költő, Bp.
18 éves diákok
Fodor Sándor író, publicista
Barabás Balázs ProTV-tudósító, a Számítástechnika.hu szerkesztője
Mundruczó Kornél, filmrendező, Bp.
dr. Csedő Csaba István polgármester, Csíkszereda
Detlef Linke, agysebész, neurofilozófus
Székely Melinda, bölcsészhallgató, Kolozsvár
Nagy Benedek, a Vallásügyi Államtanács tanácsosa, (Csíkszereda-) Bukarest
Kovács András Ferenc, költő
Lohinszky Loránd színművész, Marosvásárhely
Kelemen Örs Csongor képzőművész, Csíkszereda
Ady Endre Absolon boldog szégyene c. verse
Mátray László színész, Sepsiszentgyörgy
Woody Allen
Jánosi Antal képzőművész, Csíkszereda
Szt. Ágoston egyházatya
Selyem Zsuzsa irodalmár
Székedi Ferenc újságíró, publicista
R. L., rendőr
Szilágyi Mihály filozófus
B. Mária, 76 éves
T. Sz. Matild néni, 73 éves
Márdirosz Ágnes színésznő, Csíkszereda
Michele (47), tébolyult
Zudor János legújabb kötetébõl
Barabás Olga színházi rendező
Szilágyi István író
Szilágyi Kinga és Csomós Tamás informatikus házaspár
Lázár István mérnök-menedzser, Csíkszereda
Jungel Klára iskolaigazgató, Csíkszereda
Jorge Luis Borges költő, esszéíró
Popper Péter pszichológus, Budapest
Komlósi Gábor sportriporter, a Komlósi Oktatási Stúdió vezetője
Kukorelly Endre költő, író, Bp.
Szabó Tibor, a Figura Színház igazgatója, Gyergyószentmiklós
Rosmer és Rebekka párbeszéde Ibsen Rosmersholm c. drámája alapján
Ficzere Gabriella gyógyszerész-hallgató, Szlovákia
10-11 éves gyerekek
Bárdos Deák (Kamondi) Ágnes énekesnő (most Ági és a fiúk), Bp.
Emile M. Cioran (A világ egyensúlya)
Friedrich Nietzsche (A boldogság tenyészete)
Cristi Marosvásárhelyről, nyugati autókkal kereskedik
Horváth Andor, irodalmár, docens, BBTE
Esterházy Péter író, Budapest
Bartha János 83 éves parasztköltő (Olasztelek)
Gáspár István énekművész (Bp.)
Kötő József színháztörténész
L.M. hajléktalan (Bp, metrólejáró)
A főszereplő Fritz Lang Dr. Mabuse, a játékos c. némafilmjéből
Kovács Levente színházi rendező
Brassói Lapok
Kántor Lajos irodalomtörténész, szerkesztő
György Attila prózaíró és szerkesztő
"A macska" folyóirat
Pascal Bruckner esszéista és regényíró
Ségercz Ferenc népzenész és hangszerkészítő
Széles Anna színésznő
Toldi Levente mozdonyvezető
Anita Garaczi László Fesd feketére c. drámájából
Gáspárik Attila, az Audio-Vizuális Tanács tagja
Bocsárdi László és B. Angi Gabriella színházi rendezõ ill. színésznõ
Dózsa Karola, a Music Pub vécésnénije
Bartalis Gabriella színésznő
Egyed Péter filozófiatörténész, író
Sas Péter művelődéstörténész
Szilágyi N. Sándor kognitív nyelvész
Klein Levente amerikai olvasónk
dr. Veress Albert pszichiáter
Farkas Zsolt irodalomkritikus, esztéta, író
Eckstein Péter szenátor
Charlie (Horváth Károly) rockénekes
Elekes András lelkipásztor
Lászlóffy Aladár költő
Gücü, alias Boda Szabolcs KMDSZ-elnök
Orbán János Dénes költő, író
Elekes Sándor programozó
Kovács Péter RMDSZ kampánystáb-elnök
Panek Kati színésznő
dr. Péntek János nyelvész


24 óra hírei 24 óra cikkei